Firmagave-shop handelsbetingelser

Anvendelse

1.1 Anvendelse: Almindelige salgs- og leverings-betingelser gælder for alle aftaler om Firmagave A/S, CVR-nummer 39426439, salg og levering af produkter og/eller tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag: Betingelserne udgør sammen med vores tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Firmagave-shop. Dk`s salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Firmagave A/S udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg: Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Produkter og ydelser

3.1 Produkter: Produkter, som Firmagave A/S sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Kunden bærer selv risikoen for, at de af Firmagave A/S leverede produkter og ydelser, er kompatible med kundens eksisterende systemer. Firmagave A/S har intet ansvar for, hvorvidt og hvordan det leverede produkt virker sammen med kundens øvrige produkter.

Det påhviler kunden selv at indhente nødvendige specifikationer for de leverede produkter og ydelser, til brug for kundens egen vurdering af interoperabilitet med kundens øvrige systemer.

3.2 Vareprøver: Firmagave A/S sender gerne vareprøver. Prøver vil blive faktureret i alle tilfælde, mens øvrige prøver først bliver faktureret, hvis de ikke er returneret (i original emballage) til Firmagave A/S inden 14 dage. Det gælder ikke chokolade og andre fødevarer. Der vil ikke blive opkrævet fragt- eller administrationsomkostninger ved fakturering af prøver.

3.3 Tekstiler kan variere 3-5% i størrelser ift. oplyste mål.

Pris og betaling

4.1 Pris : Firmagave A/S handler udelukkende med erhvervsmarkedet – Business to Business – hvilket betyder, at priserne er erhvervspriser, som er specielle priser til virksomheder. Alle priser er eksklusive moms og ligger generelt under de vejledende udsalgspriser, som vi kender dem i detailbutikkerne. Vi sælger ikke til private, men kun erhvervsvirksomheder med tilhørende cvr-nummer.

Vores Priser for produkter og tilknyttede ydelser følger gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Firmagave A/S bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Vi tager forbehold for kursudsving, og vil gøre opmærksom på at en efterregulering kan finde sted pga. kursændringerne globalt. Firmagave A/S har udelukkende handel med virksomheder, herunder også foreninger, sportsklubber, fonde, mm. dermed ikke med privatpersoner. Produkter købt af Firmagave A/S må ikke sælges videre til 3. part. Ved brud på denne aftale kan det få retslige konsekvenser.

4.2 Betaling: Kunden skal betale alle fakturaer for produkter eller tilknyttede ydelser senest 8 dage netto, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Vi forbeholder os retten til at opkræve forudbetaling.

4.3 Forbehold: Firmagave A/S tager forbehold for trykfejl på priser, afgifter, toldafgifter m.v. og gør opmærksom på at websitet er vejledende priser. Vi gør opmærksom på at såfremt der kommer ændringer i estimater omkring antal, kan vi ikke garantere levering til aftalte tid.

Forsinket betaling

5.1 Rente: Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Firmagave A/S er uden ansvar for, har Firmagave A/S ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Er man ny kunde, vil der altid være tale om forudbetaling, med mindre andet er aftalt.

5.2 Ophævelse: Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 8 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Firmagave A/S , har Firmagave A/S ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud: Firmagave A/S tilbud er gældende i 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Firmagave A/S i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for os, medmindre vi meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer: Kunden skal sende ordrer på produkter eller tilknyttede ydelser til Firmagave A/S skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.

6.3 Korrektur: Korrektur betegnes ikke som godkendt førend dette er skriftligt bekræftet fra kunde. Godkendelse pr. telefon er ikke gældende med mindre denne bekræftet skriftligt mellem os og kunde. Når en korrektur er godkendt kan den som udgangspunkt ikke ændres, da produktion af film, klichér m.v. herefter igangsættes. Ønskes ændring herefter vil dette indebære yderligere startomkostninger, da der skal laves ny kliché, form, værktøj m.v. Ved Østenproduktion, eller andre specialdesignede varer, kan der ligeledes heller ikke ændres i grundlæggende layout efter første korrektur er godkendt.

6.4 Pantonefarver: I forbindelse med angivelse af pantonefarver skal kunden være opmærksom på muligheden for, at der kan være minimale afvigelser fra produkt til produkt. Den/de pantonefarver kunden oplyser, og som er angivet på godkendt korrektur, er den der bruges til logotryk. Firmagave A/S kan ikke stilles til ansvar hvis der er oplyst forkert pantonekode til brug for produktionen. Ved sager hvor der kan være stor usikkerhed om udfaldet, vil vi altid anbefale kunden at få lavet en prøve inden selve produktionen sættes i gang, så frem I ønsker det.

6.5 Ordrebekræftelser: Firmagave A/S tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest samme dag efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige.

6.6 Ophævelse: Ændringer eller uoverensstemmelser i Ordrebekræftelse skal ske senest 24 timer efter modtagelsen, ellers sættes en reel ordre i gang, og alle omkostninger påhviler køber.

6.7 Ændring af ordrer: Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden skriftlige accept.

6.8 Uoverensstemmende vilkår: Hvis en bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Firmagave A/S skriftligt senest 24 timer efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Levering

7.2 Leveringsbetingelser: vi leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af vores ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet og med mindre der forekommer forsinkelser i korrekturfasen. Vi tager forbehold for forsinkelser fra underleverandører og øvrige distributører.

Leveringsdato på Ordrebekræftelsen, er den dato hvor vi afsender varerne. Skulle der ske ændringer til den angivne leveringsdato vil orientere herom. Ordrebekræftelsen anses som reel dokumentation for indgåelse af handlen, og måtte der ske ændringer undervejs i korrekturfasen, så vil Ordrebekræftelsen blive opdateret og dermed fremstå som det juridiske dokument for indgåelsen af aftalen.

7.3 Undersøgelse: Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, maksimum 48 timer efter modtagelsen, skal den straks meddeles skriftligt til Firmagave A/S. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, maksimum 48 timer efter modtagelse meddeles skriftligt til os, kan den ikke senere gøres gældende.

7.4 Meddelse: Hvis Firmagave A/S forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer vi kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Ved eventuel overskridelse af leveringsfristen, fraskriver Firmagave A/S sig ethvert erstatningsansvar som måtte komme som følge heraf. Tab efter overskridelse af aftalt leveringsfrist erstattes ikke. Det står for købers eget ansvar.

7.5 Ophævelse: Hvis Firmagave A/S undlader at levere produkter, eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 7 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til os. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

7.6 Ændringer: Der tages forbehold for ændringer i afgifter, toldomkostninger samt ændringer i valutakurser.

Garanti

8.1 Garanti: Firmagave A/S garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 3 måneder efter leveringen.

8.2 Meddelelse: Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den indenfor 3 måneder efter modtagelse, meddeles skriftligt til Firmagave A/S. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke indenfor 3 måneder efter modtagelse til Firmagave A/S, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give os de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Firmagave A/S beder om.

8.3 Undersøgelse: Indenfor 24 timer efter at vi har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler vi kunden om at fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte produkter til os. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Firmagave A/S. Vi bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

8.4 Der er ikke brudgaranti på produkter fra Royal Copehagen, da vi ikke er omfattet dette på B2B.

Firmagave A/S står inde for kvaliteten af varerne som produceres og sælges til virksomhederne, og skulle varen mod forventning være defekt–så vil vi altid tage ansvar, og tage varen tilbage uden beregning. Ved reklamationer skal varen sendes tilbage til os, således vi kan se defektheden ved varen.

Ombytning og returnering:

Det er ikke muligt at ombytte eller returnere en julegave.

Reklamation:

Der ydes 12 måneders reklamationsret fra leveringstidspunktet, når der er angivet cvr-nummer eller virksomhedsnavn.

Returnering af fejlbehæftede varer:

Returnering af fejlbehæftede varer skal ske efter aftale. Returnering skal ske i original emballage og ske for ordregivers regning og risiko, medmindre andet er aftalt.

Ansvar

9.1 Ansvar: Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.

9.2 Produktansvar: Firmagave A/S er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløs, i det omfang vi måtte ifalde produktansvar herudover.

9.3 Indirekte tab: Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Firmagave A/S ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

9.4 Force majeure: Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Firmagave A/S ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for vores kontrol, og som vi ikke kunne have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Immaterielle rettigheder:

10.1 Ejendomsret: Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Firmagave A/S.

Fortrolighed

11.1 Videregivelse og brug: Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Firmagave A/S erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

11.2 Beskyttelse: Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over vores fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 11.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

11.3 Varighed: Kundens forpligtelser efter pkt. 11.1-11.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

Gældende ret og værneting:

12.1 Gældende ret: Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

12.2 Værneting: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Der tages på hele www.firmagave-shop.dk forbehold for:

• Trykfejl
• Tastefejl
• Renteforhøjelser
• Tekniske fejl
• Prisændringer
• Valutaændringer
• Afgiftsændringer
• Udgåede varer
• Leverancesvigt fra tredjepart
• Force majeure
• Anvendte billeder er alene vejledende eksempel

Bestil årets firmagaver
Hvor meget ønsker du at forkæle dine medarbejdere med? (obs. vi kan ikke levere mere i 2023)
Alle ordrer har et minimum på 5.000 DKK
200 kr. pr. medarbejder
320 kr. pr. medarbejder
400 kr. pr. medarbejder
560 kr. pr. medarbejder
640 kr. pr. medarbejder
720 kr. pr. medarbejder
960 kr. pr. medarbejder
Hvordan skal gavekoderne leveres?
Hvornår ønsker du gaverne leveret? (Gaveshoppen åbnes med det samme)
Du modtager gaverne mellem
-

Din shop lukker 21 dage før vi leverer. Din shop lukker kl. 23:59

Firma oplysninger
Dine oplysninger
Opsummering
Dine oplysninger

Telefon:
E-mail:
Levering:


Leveringstype:

Prisgrupper

Prisgruppe Antal Pris pr. gruppe
Fragt
Subtotal
Moms
At betale

Nyhedsbrev og betingelser

Indløs gavekode

Ingen varer i kurven.